Hvad er Emotionsfokuseret Parterapi?

Hvordan kan Emotionsfokuseret Parterapi hjælpe parforhold?

Emotioner fortæller om grundlaget for og eventuelle trusler mod vores individuelle overlevelse og trivsel. De sidste 30-40 års forskning både i neurobiologi og i vigtigheden af tryg tilknytning har med al tydelighed påvist betydningen af vores emotioner som styreredskaber i en omskiftelig tilværelse.

I parforholdet, den for de fleste vigtigste voksne relation, viser emotionernes betydning sig ofte meget tydeligt. I parforholdet lærer vi os selv at kende, på godt og ondt, gennem det at være sammen med en anden. Her er meget på spil, for parforholdet er eksistentielt vigtigt, og aktiverer basale strukturer i os.

EFT Parterapi hjælper et nødstedt par ved at nedtrappe evt. åbne konflikter, og ved at identificere den eller de indbyrdes dynamikker, der holder parret låst i smertefulde måder at være sammen på. Dette både hjælper og letter parrets hverdag – men det er det efterfølgende arbejde med de underliggende emotioner, og hen i mod gensidig sårbarhed og tillid, der for alvor støtter langtidsholdbarheden for parforholdet.

Om emotioner og følelser

Uanset om vi mærker behagelige eller mindre behagelige emotioner, fortæller en given emotion os præcist hvordan vi har det i det pågældende øjeblik. Vi kender dem i os selv som: Raseri, frygt, glæde, sorg – og overraskelse. Vores organismes overlevelse har været og er afhængig af, hvad vores lynhurtigt reagerende emotioner fortalte os: Om noget var trygt at række ud efter, eller noget vi skulle passe på, og evt. flygte fra. De fleste af os kender til at undertrykke en vigtig emotion, måske endda gøre det mange gange. Måske har vi endda en fornemmelse af prisen vi har betalt for at sidde den overhørig…

Emotioner, med deres spontane, instinktive karakter, opstår i den tidligste, ordløse del af hjernen. Følelser derimod opstår og bearbejdes i frontallapperne, den anatomisk mest moderne del af hjernen, og sædet for vores refleksive, menneskelige bevidsthed. Her bliver vores umiddelbare sansninger fra emotionerne omsat til følelser, dvs. til en form hvor emotionernes ekko kan få lov at blive en del af vores bevidsthed. Nu har vi mulighed for, på baggrund af vore fysiske sansninger, over tid at definere, nuancere og vurdere hvad vi skal gøre for ikke at mærke ubehag, og række ud efter det der er bedre for os.

Terapien tillader os og hjælper os til at skille tingene ad, så både emotionernes kraft og følelsernes nuancer kan komme til gavn som de navigationsredskaber de er. I et trygt, undersøgende rum kan vi bevidst arbejde med det fornødne, lade os overraske, og lande dybere. Både i os selv og sammen med den anden.

Hvordan kan arbejde med følelser hjælpe vores parforhold?

Føler vi os ikke mødt i parforholdet, hvor vi på godt og ondt investerer så stor en del af os selv, kommer vi i kontakt med ofte ubærlige følelser som f.eks.: Ensomhed, savn, følelser af svigt, såvel som vrede, bitterhed eller måske indre lammelse. Hvis der oven i købet er en eller anden grad af utroskab involveret, bliver følelsesudsvingene typisk forstærket.

Nogle underliggende følelser kan gøre så ondt, at vi ubevidst beskytter os ved at lægge andre følelser hen over dem. Disse beskyttende, sekundære følelser vil typisk være dem, der kommer i spil i dagligdagen: Vi beskytter vores sorg med vrede, eller vi beskytter vores følelse af savn med frustration eller med (selv-)bebrejdelser. Når først de sekundære følelser har indtaget de dominerende roller på scenen i et pars hverdag, begynder det at blive svært selv at komme videre. Efterhånden bliver det vanskeligt ikke at se den anden gennem et selvbeskyttende filter, og generaliseringerne om den anden sniger sig ind: ”Du er altid…!”/”Du gør aldrig…!”

Begge partneres sæt af beskyttende følelser er nu i spil, to afværge-/angrebsstrategier. Parforholdet ligner i stigende grad en kamparena, et ingenmandsland eller et afbrændt landskab. Skyggerne fra de ubearbejdede dele af vores personlige fortid er blevet til vores nutid. Terapien hjælper til at adskille det sammenfiltrede og tydeliggøre hvad der hører til hvor, så vi kan begynde at nærme os den underliggende sårbarhed. For hjælper vi ikke den til tryghed, vil gamle mønstre stadig alt for let kunne antænde frygt, mistro og sammentrækning.

eft parterapi Michael Søderberg

Vejen mod samhørighed

Engang var der noget der førte parret sammen. Engang var der samhørighed, tillid – og den anden var måske endda så charmerende anderledes. Så tilpas anderledes at jeg kunne fatte tillid til, at jeg sammen med den anden ville kunne danne en helhed, en helhed der faktisk kunne bære i verden… Tillid til, at jeg sammen med den anden ville kunne udfolde det i mig selv, jeg endnu ikke kendte til?
Terapien hjælper ved at nedtrappe eventuel konflikt, og identificere hvad den dominerende dynamik mellem parterne er blevet. Hver eneste følelse der er i spil hjælper med til at pege derind, hvor smerten er størst, så vi kan trække dynamikken ud i lyset som den samspilsfordærver den er. Den er noget der opstår imellem parterne, som udtryk for at vi er ramt på vores manglende følelse af tryghed og behov for anerkendelse.

Når vi først er så langt, åbner muligheden sig for at arbejde med at kunne lade de automatiske parader falde, og gå dybere. Det er her vi finder perlerne i asken – det er med disse næste trin i arbejdet vi begynder at opdyrke fortrolighedens land, og skridt for skridt arbejde med at kommunikere direkte fra vores sårbare steder. Og træne at blive mødt, at blive favnet…

Hvornår anvendes EFT Parterapi?

EFT Parterapi er valideret med en høj succesrate og en høj grad af stabil langtidsvirkning sammenlignet med andre terapiformer for par. Grunden er, at vi tager udgangspunkt i det grundlæggende behov for den sikre tilknytning, som vi alle har – såvel som de andre dybe behov der knytter sig til den menneskelige eksistens: Anerkendelse, muligheden for at udfolde sig, behovet for intimitet…

Derfor anvendes EFT Parterapi på alle områder af livet som par: Fra ”check up” en gang om året, over hele spektret af ”normale” samlivsproblemer, og til arbejde med par, der er stærkt belastet af utroskab med alle dens mulige følger.
Kun hvis vold eller misbrug indgår som en del af parrets samliv, eller der er alvorlige personlighedsforstyrrelser i spil, skal andre former for hjælp sættes i værk inden parterapien kan gavne.

Hvordan foregår EFT Parterapi og hvor lang tid kan et forløb vare?

Den ydre form er samtalesessioner af 75 minutters varighed, hvor terapeuten støtter jer i at gøre det, der kan være så frustrerende umuligt derhjemme: Mærke ordentligt efter, også når det er svært; give udtryk for egen sandhed; lære at lytte til den anden; møde den anden og ikke mindst: Lære at turde blive mødt…

Vi inddrager alt hvad samværet øjeblik for øjeblik tilbyder for vores undersøgelse: Kropsligt sansede emotioner, overraskende erindringer, følelsers resonans og efterklang. Og ikke mindst: Vi skaber mening ud af det, så der skridt for skridt bliver skabt en fjederbund for dagliglivets op- og nedture imellem sessionerne.

Alt efter karakteren og tyngden af parrets tema, kan et par have brug for alt fra nogle få sessioner til et længerevarende forløb – til f.eks. at ikke bare at overleve en belastet situation, men også skabe et trygt fundament af tillid for det fremtidige liv sammen.

Læs om Parterapi

Læs også mine andre artikler

📞  +45 51537671    ✎  Mail her